π 1 et d 2
Homotopie algébrique et algèbre locale, Astérisque, no. 113-114 (1984), 4 p.
@incollection{AST_1984__113-114__234_0,
   author = {Legrand, A.},
   title = {$\pi_1$ et $d_2$},
   booktitle = {Homotopie alg\'ebrique et alg\`ebre locale},
   author = {Collectif},
   series = {Ast\'erisque},
   publisher = {Soci\'et\'e math\'ematique de France},
   number = {113-114},
   year = {1984},
   mrnumber = {749062},
   zbl = {0548.55014},
   language = {fr},
   url = {http://www.numdam.org/item/AST_1984__113-114__234_0/}
}
Legrand, A. $\pi_1$ et $d_2$, dans Homotopie algébrique et algèbre locale, Astérisque, no. 113-114 (1984), 4 p. http://www.numdam.org/item/AST_1984__113-114__234_0/

[B] : E. H. Brown J. R. « Twisted tensor products » Ann. of Math., 69, (1959) 223-246. | Article | MR 105687 | Zbl 0199.58201

[L] : A. Legrand. « Homotopie des espaces de sections » Lecture note 941, Springer (à paraître). | Article | MR 668016 | Zbl 0535.55001

[M] J. P. May. « Simplicial objects in algebraic topology ». Van Nostrand Math, studies (1967). | MR 222892 | Zbl 0165.26004

[Se] J. P. Serre. « Homologie singulière des espaces fibres ». Ann. of Math. 54 (1951), 425-505. | Article | MR 45386 | Zbl 0045.26003

[Sh] W. Shih. Séminaire Cartan 1962-63. Expose n° 6.