TY - JOUR AU - Vâjâitu, Viorel TI - Pseudoconvex domains over $q$-complete manifolds JO - Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze PY - 2000 SP - 503 EP - 530 VL - 29 IS - 3 PB - Scuola normale superiore UR - http://www.numdam.org/item/ASNSP_2000_4_29_3_503_0/ LA - en ID - ASNSP_2000_4_29_3_503_0 ER -