TY - JOUR AU - Krylov, Nicolai V. TI - Some properties of weighted Sobolev spaces in $\mathbb {R}^d_+$ JO - Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze PY - 1999 DA - 1999/// SP - 675 EP - 693 VL - Ser. 4, 28 IS - 4 PB - Scuola normale superiore UR - http://www.numdam.org/item/ASNSP_1999_4_28_4_675_0/ UR - https://zbmath.org/?q=an%3A0962.46016 UR - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1760536 LA - en ID - ASNSP_1999_4_28_4_675_0 ER -