TY - JOUR AU - Bouchitté, Guy AU - Buttazzo, Giuseppe AU - Fragalà, Ilaria TI - Mean curvature of a measure and related variational problems JO - Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze PY - 1997 SP - 179 EP - 196 VL - 25 IS - 1-2 PB - Scuola normale superiore UR - http://www.numdam.org/item/ASNSP_1997_4_25_1-2_179_0/ LA - en ID - ASNSP_1997_4_25_1-2_179_0 ER -