TY - JOUR AU - Zhu, Xi-Ping TI - Multiple convex hypersurfaces with prescribed mean curvature JO - Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze PY - 1994 SP - 175 EP - 191 VL - 21 IS - 2 PB - Scuola normale superiore UR - http://www.numdam.org/item/ASNSP_1994_4_21_2_175_0/ LA - en ID - ASNSP_1994_4_21_2_175_0 ER -