TY - JOUR AU - Amar, E. AU - Lempert, L. TI - Geometric regularity versus analytic regularity higher codimensional case JO - Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze PY - 1990 DA - 1990/// SP - 297 EP - 321 VL - Ser. 4, 17 IS - 2 PB - Scuola normale superiore UR - http://www.numdam.org/item/ASNSP_1990_4_17_2_297_0/ UR - https://zbmath.org/?q=an%3A0755.32010 UR - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1076256 LA - en ID - ASNSP_1990_4_17_2_297_0 ER -