TY - JOUR AU - Kesavan, S. TI - Some remarks on a result of Talenti JO - Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze PY - 1988 DA - 1988/// SP - 453 EP - 465 VL - Ser. 4, 15 IS - 3 PB - Scuola normale superiore UR - http://www.numdam.org/item/ASNSP_1988_4_15_3_453_0/ UR - https://zbmath.org/?q=an%3A0703.35047 UR - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1015803 LA - en ID - ASNSP_1988_4_15_3_453_0 ER -