TY - JOUR AU - Amar, E. TI - Geometric regularity versus functional regularity JO - Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze PY - 1987 SP - 277 EP - 283 VL - 14 IS - 2 PB - Scuola normale superiore UR - http://www.numdam.org/item/ASNSP_1987_4_14_2_277_0/ LA - en ID - ASNSP_1987_4_14_2_277_0 ER -