%0 Journal Article %A Amar, E. %T Geometric regularity versus functional regularity %J Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze %D 1987 %P 277-283 %V 14 %N 2 %I Scuola normale superiore %U http://www.numdam.org/item/ASNSP_1987_4_14_2_277_0/ %G en %F ASNSP_1987_4_14_2_277_0