%0 Journal Article %A Hulek, K. %A Okonek, C. %A Van de Ven, A. %T Multiplicity-$2$ structures on Castelnuovo surfaces %J Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze %D 1986 %P 427-448 %V 13 %N 3 %I Scuola normale superiore %U http://www.numdam.org/item/ASNSP_1986_4_13_3_427_0/ %G en %F ASNSP_1986_4_13_3_427_0