%0 Journal Article %A Zorn, Paul %T Analytic functionals and Bergman spaces %J Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze %D 1982 %P 365-404 %V 9 %N 3 %I Scuola normale superiore %U http://www.numdam.org/item/ASNSP_1982_4_9_3_365_0/ %G en %F ASNSP_1982_4_9_3_365_0