TY - JOUR AU - Gilding, B. H. TI - A nonlinear degenerate parabolic equation JO - Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze PY - 1977 DA - 1977/// SP - 393 EP - 432 VL - Ser. 4, 4 IS - 3 PB - Scuola normale superiore UR - http://www.numdam.org/item/ASNSP_1977_4_4_3_393_0/ UR - https://zbmath.org/?q=an%3A0364.35027 UR - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=509720 LA - en ID - ASNSP_1977_4_4_3_393_0 ER -