%0 Journal Article %A Dugundji, J. %T Maps into nerves of closed coverings %J Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Scienze Fisiche e Matematiche %D 1967 %P 121-136 %V 21 %N 2 %I Scuola normale superiore %U http://www.numdam.org/item/ASNSP_1967_3_21_2_121_0/ %G en %F ASNSP_1967_3_21_2_121_0