@article{ASNSP_1965_3_19_3_429_0, author = {Mattei, Giulio}, title = {Su una classe di moti magnetofluidodinamici di un fluido viscoso}, journal = {Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Scienze Fisiche e Matematiche}, pages = {429--441}, publisher = {Scuola normale superiore}, volume = {Ser. 3, 19}, number = {3}, year = {1965}, mrnumber = {185958}, language = {it}, url = {http://www.numdam.org/item/ASNSP_1965_3_19_3_429_0/} }