%0 Journal Article %A Landau, Edmund %T Nachtrag zu meiner Arbeit “Eine Frage über trigonometrische Polynome” %J Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Scienze Fisiche e Matematiche %D 1936 %P 141-141 %V 5 %N 2 %I Scuola normale superiore %U http://www.numdam.org/item/ASNSP_1936_2_5_2_141_0/ %G de %F ASNSP_1936_2_5_2_141_0